Kazimierz(d)

Pamietacie naszych wykladowcow?
      
 
                                        
 
                                                 

Opracowa³

Florian Krasucki

na 40-lecie

Wydz. Górniczego Instytut

Elektryfikacji i Automatyzacji

Górnictwa

 

Powstanie i Rozwój Instytutu

 

Historia Instytutu Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,powo³anego formalnie 1 paædziernika 1971 roku jestcile zwi±zana z powstaniem i rozwojem Politechniki ¦l±skiej.Juæ w paædzierniku 1945 roku powo³ano Katedrź Elektotechniki Ogólnej na Wydz.Mechanicznym pod kierownictwem prof.Józefa W±sowskiego.Od chwili utworzenia Wydz. Górniczego prof. J.W±sowski zosta³ pierwszym jego dziekanem (w latach 1950-1951)

Z dniem 1 wrzenia 1950r. powo³ano Katedrź Elektryfikacji Kopalń pod kierownictwem prof.dr inæ. Tadeusza Zarańskiego, a z dniem 1 wrzenia 1952r.przeniesiono Katedrź Elektrotechniki Ogólnej A, której kierownikiem zosta³ prof.dr inæ.J.W±sowski.

Podczas pierwszego etapu reorganizacji Politechniki ¦l±skiej po³±czono z dniem 15 czerwca 1969r. Katedrź Elektryfikacji Kopalń z Katedr± Elektrotechniki Ogólnej A i utworzono Katedrź Elektryfikacji Górnictwa pod kierownictwem prof.dr inæ.Tadeusza Zarańskiego.Po dwóch latach, podczas,podczas drugiego etapu reorganizacji Politechniki ¦l±skiej tź zjednoczon± Katedrź przemianowano z dniem 1 paædziernika 1971r. na Instytut Elektryfikacji Górnictwa, a jego dyrektorem zosta³ pe³ni±cy tź funkcjź - prof.zw.dr hab.inæ. Florian Krasucki.

Instytut przej±³ zadania Katedr , na bazie których powsta³, oraz duæ± czź¶ę zadań by³ego Oddzia³u Elektryfikacji Wydzia³u Górniczego. Oddzia³ ten zosta³ rozwi±zany w drugim etapie reorganizacji Poliotechniki ¦l±skiej.

Jednoczenie z powo³aniem Instytutu utworzono w nim cztery zespo³y naukowo-dydaktyczne:

Zespó³ Podstaw Elektrotechniki i pomiarów Elektrycznych w Górnictwie,którego kierownikiem zosta³ doc.dr inæ. Jerzy Zygmunt,

Zespó³ Sieci i Urz±dzeń Elektrycznych w Górnictwie, którym kierowa³ doc.hab.inæ.Florian Krasucki, a pózniej dr inæ.Piotr Gawor

Zespó³ Elektrycznych Napźdów i Trakcji Do³owej, którego kierownikiem zosta³ dr inæ Zygmunt Liberus, a nastźpnie dr inæ. Micha³ Liberus

Zespó³ Automatyki i Telemechaniki Górniczej, którego kierownikiem by³ doc.dr inæ Stanis³aw Fr±czek, a æniej dr inæ.Krystian Kalinowski

Po wejciu w æycie nowego statutu Politechniki ¦l±skiej w roku 1984,rozwi±zano zespo³y naukowo-dydaktyczne, a w zamian utworzono z dniem 1 paædziernika 1984 r.trzy zak³ady:

Zak³ad Podstaw Elektrotechniki i Pomiarów Elektrycznych w Górnictwie pod kierownictwem doc.dr inæ. Jerzego Zygmunta,

Zak³ad Sieci i Napźdów Elektrycznych w Górnictwie, pod kierownictwem prof.hab. inæ.Floriana Krasuckiego,

Zak³ad Automatyki i Telemechaniki Górniczej pod kierownictwem doc.dr hab.inæ. Stanis³awa Cierpisza.

 

W okresie istnienia Instytutu zmienia³a siź liczba zatrudnionych w nim pracowników przeciźtnie 32 osoby , w tym 25 osób w grupie nauczycieli akademickich, piźę osób w grupie pracowników inæynieryjno-technicznych i dwie osoby w grupie pracowników administracyjnych. Razem -w okresie istnienia Instytutu pracowa³o w nim 100 osób.

Do strony tytulowej